Gustavsberg Siena

Gustavsberg Siena

I produktion: 1972 - 1977

Dekoration: målad; brun

Gods: stengods

Designer: Stig Lindberg