Gustavsberg Siam

Gustavsberg Siam

I produktion: uppgifter saknas, ca 1960-tal

Dekoration: gröngul glasyr

Gods: Flintgods

Design: Stig Lindberg