Gustavsberg Olivia

Gustavsberg Olivia

I produktion: 1972 - 1973

Dekoration: glaserad grönsvart

Gods: stengods

Designer: