Gustavsberg Hedera

Gustavsberg Hedera

I produktion: 1887 - 1910

Dekoration: Koppartryck i grönt

Gods: Opakgods

Designer: