Gustavsberg Ekeby

Gustavsberg Ekeby

I produktion: 1929 - 1936

Dekoration: Stämpeltryck i blått

Gods: Flingods

Designer: Wilhelm Kåge